Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom a vlastníkom internetovej stránky a domény http://www.digitalab.sk je:

Obchodné meno: Ronald Hurych
Miesto podnikania: Valča 221, 038 35
IČO: 46 238 735
DIČ: 1077 235 940
(ďalej len predávajúci)

Zapísaný v živnostenskom registri číslo 550-23281 od 1.7.2011.

Naše služby môžu využívať právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených obchodných podmienok.

I. Objednávka služieb

 1. Spotrebiteľ (zákazník) objednáva výrobky a služby písomne vyplnením objednávkového formulára on-line (alebo e-mailom, poštou) s uvedením informácií potrebných na spracovanie objednávky, ktoré sú uvedené v on-line objednávkovom formulári.
 2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
 3. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, fakturačnú adresu (ak nie je zhodná s poštovou adresou), dátum vystavenia objednávky a aspoň jednu kontaktnú informáciu: telefónne číslo, alebo e-mail. Fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ.
 4. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretím osobám (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu spracovanej zásielky spotrebiteľovi).
 5. Po doručení objednávky (spolu s materiálom na spracovanie) bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho, kedy vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovných dňoch) predávajúci oznámi spotrebiteľovi prijatie objednávky, približný dátum odoslania spracovanej objednávky, približnú cenu zásielky a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 6. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku kedykoľvek počas doby spracovania objednávky a to výhradne písomnou formou a e-mailom. V tom prípade sa do celkovej ceny zásielky započíta iba cena práce a materiálu použitého na spracovanie objednávky do momentu stornovania objednávky spotrebiteľom a poštovného. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Storno poplatok sa neúčtuje.

II. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú rôzne pre rozličné druhy poskytovaných služieb a sú závislé na časovej náročnosti spracovania zákazky. Približný termín expedície zásielky alebo osobného odberu bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 2. Vo všeobecnosti je termín expedovania hotovej zákazky jeden a viac dní od zaevidovania objednávky.
 3. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktov a služieb je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, materiálu, energií, poštovného a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti (v prípade osobného oberu), dobierkou pri prevzatí zásielky, prevodom/vkladom na účet predávajúceho (platba vopred).
 3. Cena sa vypočítava súčtom ceny za produkt, balného a dopravného (alebo dobierky).
 4. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.
 5. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám v objednávkovom formulári, e-mailom, alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
  • osobný odber (zdarma)
  • Slovenská pošta - dobierka (podľa platného cenníka)

IV. Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve (objednávke) na diaľku v prospech predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

V. Záruka a servis

 1. Záručná doba je pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená životnosťou produktu (napr. DVD médií, životnosť uvádzaná výrobcom pri dodržaní skladovacích podmienok). Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) v originálnom balení, vrátane faktúry, alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.
 2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo poškodením výrobku tretími stranami (kuriérom, Slovenskou poštou). Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch predávajúci kontaktuje spotrebiteľa za účelom určenia ďalšieho postupu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 5. Tieto obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 6. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 8. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

Copyright © 2011-2019 Digitalab.sk